Ana Sayfa / ANNE & BEBEK / Gebelikte elektromanyetik alana dikkat

Gebelikte elektromanyetik alana dikkat

gebelikte-elektromanyetik-alana-dikkatTürk bi­lim in­san­la­rı­nın fa­re­ler üze­rin­de yap­tı­ğı elek­tro­man­ye­tik alan araş­tır­ma­sı, kab­lo­suz in­ter­net fre­kan­sı­na an­ne kar­nın­dan iti­ba­ren ma­ruz ka­lan­lar­da bü­yü­me ge­ri­li­ği ve bü­yü­me hor­mo­nu bo­zuk­lu­ğu mey­da­na gel­di­ği­ni or­ta­ya koy­du.

İz­mir Te­pe­cik Eği­tim Araş­tır­ma Has­ta­ne­si Ço­cuk En­dok­ri­no­lo­ji­si ve Di­ya­bet Der­ne­ği Ge­nel Sek­re­te­ri Prof. Dr. Bu­min Dün­dar, elek­tro­man­ye­tik alan ko­nu­sun­da yap­tık­la­rı ça­lış­ma­nın so­nuç­la­rı­nı de­ğer­len­dir­di.LİTERATÜRDEKİ İLK ÇALIŞMA

Tek­no­lo­jik ge­liş­me ile ev­de­ki elek­tro­nik ci­haz kul­la­nım ala­nı­nın ge­niş­le­di­ği­ni, kab­lo­suz in­ter­ne­tin ar­tık he­men her ev­de ol­du­ğu­nu söy­le­yen Dün­dar, elek­tro­man­ye­tik dal­ga­la­rın ço­cuk sağ­lı­ğı üze­rin­de­ki et­ki­si­ne yö­ne­lik li­te­ra­tür­de­ki ilk ça­lış­ma­yı yap­tık­la­rı­nı söyledi.

ENTERASAN SONUÇLAR

An­ne kar­nın­dan iti­ba­ren fa­re­le­ri kab­lo­suz in­ter­net fre­kan­sı­na ma­ruz bı­rak­tık­la­rı­nı, bir grup fa­re­nin do­ğu­mun­dan son­ra da elek­tro­man­ye­tik alan­da kal­dı­ğı­nı kay­de­den Dün­dar, “Çok en­te­re­san so­nuç­lar­la kar­şı­laş­tık. Özel­lik­le an­ne kar­nın­dan iti­ba­ren elek­tro­man­ye­tik ala­na ma­ruz ka­lan­lar­da çok cid­di bü­yü­me ge­ri­li­ği sap­ta­dık, da­ha geç er­gen­li­ğe gir­di­ler. IGF-1 de­di­ği­miz bü­yü­me hor­mon­la­rıy­la il­gi­li ba­zı pep­tit­le­ri da­ha dü­şük bul­duk, bo­zuk­luk tes­pit et­ti­k” de­di.

VÜCUDU ETKİLİYOR

Ulus­la­ra­ra­sı say­gın tıp der­gi­sin­de ya­yın­la­nan araş­tır­ma so­nuç­la­rı­nın gün­lük ya­şama etkisini de değerlendiren Dündar, elektromanyetik alanın beyin, kan ve trioit olmak üzere tüm vücudu etkilediğini dile getirdi. Kanser vakalarında ciddi artış olduğuna değinen Bumin Dündar, endüstriyelleşme ve çevresel faktörlerin endokrinoloji alanında da etkili olduğunu, büyüme bozuklukları ve ergenlikle ilgili sorunlarda artış görüldüğünü belirtti.

Va­ka­lar 3 yaşına kadar indi

Geç­miş yüz­yıl­lar göz önü­ne alın­dı­ğın­da er­ken er­gen­lik­te ar­tış ol­du­ğu­nu söy­le­yen Prof. Dün­dar, “Kız­lar­da 8, er­kek­ler­de 9 ya­şın­dan ön­ce ya­şa­nan er­gen­li­ği er­ken ka­bul edi­yo­ru­z” de­di. Er­ken er­gen­lik ko­nu­sun­da 3-4-5 yaş­la­rın­da ya­ka­la­dık­la­rı va­ka­lar bu­lun­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Dün­dar, şöy­le ko­nuş­tu: “Yap­tı­ğı­mız araş­tır­ma elek­tro­man­ye­tik alan ile er­gen­lik bo­zuk­lu­ğu, ge­cik­miş er­gen­lik ara­sın­da iliş­ki ola­bi­le­ce­ği­ni sap­ta­dı. Elek­tro­man­ye­tik ala­nın be­yin­de­ki et­ki­le­ri araş­tı­rıl­dı­ğın­da bir­ta­kım pep­tit­ler­de art­ma, azal­ma ol­du­ğu tes­pit edil­di. Elek­tro­man­ye­tik ala­nın er­ken ve ge­cik­miş er­gen­lik­te rol ala­bi­le­ce­ği­ni dü­şün­ebiliriz.”

Cep te­le­fo­nu, mik­ro­dal­ga,  fön ma­ki­ne­si…

Prof. Dün­dar, elek­tro­man­ye­tik ala­na sa­de­ce kab­lo­suz in­ter­net bağ­lan­tı­sı­nın de­ğil, cep te­le­fo­nu, mik­ro­dal­ga fı­rın, saç ku­rut­ma ma­ki­ne­si, TV’nin de ne­den ol­du­ğu­nu ak­tar­dı. Mo­de­min ge­ce ka­pa­tıl­ma­sını, ço­cuk­la­rın cep te­le­fo­nu­na 1 met­re­den faz­la yak­laş­ma­ma­sı­nı öne­ren Dündar, akıl­lı te­le­fon­la­rın da­ha faz­la man­ye­tik alan oluş­tur­du­ğu­na işa­ret et­ti.

Ha­mi­le­ler 1 met­re­den faz­la ya­naş­ma­sın

Ço­cuk­la­rın TV bu­lu­nan oda­da uyu­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ten Prof. Dün­dar, ha­mi­le­le­rin de mo­de­me 1 met­re­den faz­la yak­laş­ma­ma­sı­nı is­te­di. Mik­ro­dal­ga fı­rı­nın çok cid­di elek­tro­man­ye­tik alan oluş­tur­du­ğu­nu kay­de­den Dün­dar şun­la­rı söy­le­di: “Ço­cuk­la­r mik­ro­dal­ga ya­nın­da ol­ma­ma­lı. Ya­tak­la­rı elek­tro­nik ci­haz­la­ra uzak ol­ma­lı. Fiş­te­ki TV stand by ko­nu­mun­da ol­sa bi­le elek­trik­sel alan ya­ra­tır. Ya­tar­ken elek­trik­li ev alet­le­ri fi­şten çıkarılmalı.”

KAYNAK:internet haber

Ayrıca Kontrol Edin

Seyrettikleri Filmi Taklit Eden Bebekler :)

İzledikleri çizgi filmi taklit eden sevimli ikizler Seyrettikleri çizgi filmdeki animasyon karakterleri taklit ederek yeteneklerini ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir